top of page

Komisyon Konsèy Travay

Èske w pap travay oswa w ap chèche chanje travay?

Konsidere aplike pou youn nan travay sa yo pou pote lespri òganizasyon w nan espas travay la. Boston DSA Labour Working Group ap kowòdone manm DSA ak lòt aktivis pou pran djòb nan sendika estratejik yo ak mouvman sendika pou nou ka ranfòse enfliyans sosyalis nan mouvman travayè lokal la.

Travay Inyon

Aplike pou youn nan travay sa yo pou w ka patisipe nan yon sendika ki egziste deja. Remake byen ke se pa tout travay ki sou lis sa yo se pozisyon sendika.

Travay òganizatè

Èske ou vle òganize pou yon lavi? Pran youn nan travay sa yo nan yon sendika oswa lokal ki pa gen pwofi.

Travay ki pa sendika


Aplike pou youn nan travay sa yo pou ede yon kanpay sendika k ap kontinye.

​Nou ankouraje w pale ak ekip nou an anvan w aplike. Nou ka ede w konseye w sou ki travay ki pi byen adapte ak enterè w ak kapasite w, revize rezime w, epi konekte w ak sosyalis ki deja òganize nan endistri sa yo.

bottom of page