top of page

Konnen dwa ou

Gen anpil lwa ki pwoteje dwa w lè w ap travay Ozetazini. Li enpòtan pou w konnen dwa w pou w ka konnen si patwon w ap suiv lalwa. Enfòmasyon sa a di ou ki dwa legal ou yo ye, ak ki kote pou ale pou èd lè ou gen pwoblèm. Tout travayè yo pwoteje pa lwa sa yo, menm si ou pa gen papye imigrasyon legal. Si w ap travay nan yon fèm, lwa ki pwoteje w yo diferan de lwa ki dekri la a.


Ou gen dwa pou:

• yon travay ki an sekirite epi ki pa gen danje

• jwenn peye pou travay ou

• resevwa yon lajan anplis si w ap travay plis pase karant èdtan pa semèn

• jwenn èd lè w blese nan travay la • patwon w la trete w san patipri

• pwoteksyon kèlkeswa sitiyasyon legal ou


Lalwa di ke patwon w la dwe ba w fòmasyon pou l fè w konnen danje kote w ap travay, ak kijan pou w an sekirite pandan w ap fè travay ou.

Kèk egzanp yo se:

• travay ak machin

• travay ak pwodui chimik

• travay nan kote ki wo

• lè w ap travay ak san moun ak likid kò moun.

• fè travay nan twou oswa tranche ki gen plis pase kat pye pwofondè. Si w bezwen ekipman espesyal pou pwoteje w lè w ap travay, patwon w dwe peye pou li.

Ou ka refize travay ki pa an sekirite Si patwon w mande w pou w fè yon bagay ou panse ki ka fè w mal oswa touye w, ou gen dwa pou w refize fè travay sa a.

Men, pa kite travay la !!


Ou gen pou ofri pou fè lòt travay nan yon lòt zòn pou kenbe dwa legal ou. Si w fè sa, patwon w lan pa gen dwa revoke w. Si yo revoke ou, ou ta ka jwenn travay ou tounen pita. Rapòte travay ki ensekirite bay OSHA Si w panse travay ou pa an sekirite pou oumenm oswa pou yon kòlèg travay, ou ta ka pale ak sipèvizè w la dabò sou pwoblèm nan.


Si yo pa rezoud pwoblèm nan, ou ka pote yon plent bay OSHA sou pwoblèm nan. Ou ka mande yo pou yo vin enspekte espas travay ou. Yo p'ap di patwon ou yo ap vini. Ou ka rele OSHA tou menm si ou pa t pote plent bay yon sipèvizè an premye. Li pi bon si w mete non w sou fòm plent lan, men ou ka mande OSHA pou l pa di patwon w non w, epi yo p ap di yo. Ou ka jwenn fòm nan nan men OSHA.


Si gen yon sendika kote w ap travay, ka w ap vin pi solid si w depoze yon doleyans ansanm ak yon plent OSHA. Si pa gen yon sendika nan travay ou, konsidere òganize espas travay ou .


Pou ede OSHA, travayè yo ta dwe dokimante tout maladi ak blesi ki gen rapò ak travay. Ou pa ta dwe revoke pou rapòte pwoblèm sekirite nan travay.  Lalwa di ke ou ta dwe kapab pale ak sipèvizè ou oswa bòs nan travay ou sou kondisyon danjere e ke yo pa gen dwa fè diskriminasyon kont ou pou sa.


Yo pa sipoze revoke ou, degrade ou, ba ou travay sal, oswa pini ou nan okenn lòt fason pou fè sijesyon oswa pou pran aksyon pou tèt ou oswa pou yon kòlèg travay. Ou pa ta dwe trete yon fason diferan de kòlèg travay ou yo. Si sa rive ou, ou ka depoze yon plent ki bay OSHA. Pafwa, ou ka refè travay ou epi patwon ou ka oblije peye ou nenpòt salè ou pèdi.


Ou dwe depoze plent ou nan 30 jou, oswa ou ka pèdi dwa w.


Si w blese nan travay la Si w blese nan travay la, patwon w la dwe peye tout bòdwo medikal ou yo, enkli vwayaj pou ale ak pou soti nan doktè a. Si w rate travay pou plis pase sèt jou travay, yo ta dwe peye tou pou pi fò nan salè ou pèdi—60% nan salè ou te pèdi pandan w te nan Massachusetts. Peman sa yo rele benefis konpansasyon travayè yo.


Ou pa ta dwe oblije itilize pwòp asirans sante ou!


Ou pa ta dwe oblije sèvi ak pwòp tan malad ou oswa tan vakans ou (si ou genyen li), eksepte pou sèt premye jou yo. Ou ta dwe rapòte tou blesi oswa maladi ou bay ajans nan eta w la ki okipe reklamasyon konpansasyon travayè yo. Fè sa anplis depoze yon reklamasyon ak konpayi asirans patwon w la. Sa ap ede pwoteje dwa w pita si w gen pwoblèm ak patwon w la.


Travay ansanm ak kòlèg travay ou yo!


Lwa Nasyonal Relasyon Travay (NLRA) pwoteje ou lè ou pran aksyon ak lòt kòlèg travay.


Kèk egzanp aktivite pwoteje: -  ou ka travay ansanm ak kòlèg travay ou yo pou pwoteste kont twòp èdtan siplemantè,

mande yon ogmantasyon salè,

pale sou pwoblèm sekirite nan travay.


Pou w ka pwoteje pa lwa sa a, ou dwe fè patwon w la klè ke w ap aji nan non yon gwoup kòlèg travay ou, pa sèlman tèt ou. Sinon, ou ta ka revoke.


Ou pwoteje anba NLRA kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou (si ou gen papye oswa ou pa). Fè atansyon! — sèvi ak bon sans ou. Malgre ke enfòmasyon ki nan paj sa yo se sou dwa w, fè atansyon epi pale sèlman ak kòlèg travay ou fè konfyans.


Nou rekòmande pou jwenn èd si ou vle òganize yon sendika nan espas travay ou. Yon sendika ap ba ou pwoteksyon ki pi solid kont vanjans si w pran aksyon pou amelyore kondisyon travay ou. Klike la a pou jwenn èd nan òganize espas travay ou. 


Yo Dwe Trete Ou San Patipri. Li kont lalwa pou patwon ou fè diskriminasyon kont ou poutèt ras ou, koulè, sèks, relijyon, laj, andikap fizik ou oswa orijin nasyonal ou. Si w panse patwon w ap fè diskriminasyon kont ou, ou ka rele Komisyon Opòtinite Travay Egal pou plis enfòmasyon oswa pou w pote yon plent.

Pataje istwa w
Òganize espas travay ou

Pi wo a  Nou jwenn enfòmasyon ki soti nan "Konnen dwa w yo: dwa legal ou yo nan espas travay la," yon fich enfòmasyon sou Pwojè "Pwoteje travayè k ap egzèse dwa yo" nan National COSH Network. Travay ou ta dwe an sekirite! Travay ou sipoze an sekirite epi si gen nenpòt danje, patwon ou dwe ranje yo. Ozetazini, Occupational Safety and Health Agency (OSHA) fè respekte lwa sekirite travayè yo.

bottom of page